top of page

精神健康服務資訊

香港唔同機構都有提供嘅情緒支援或即時輔導服務,名單未能盡錄,有需要嘅話可以自行搵返同揀適合自己嘅服務。

資料只供參考,唔構成任何建議或推薦。以下資訊只係由該機構網站攝取並整合,最新資訊以該機構資料作準。

專業人士種類

社會上有唔同嘅專業人士提供精神健康相關嘅支援,呢度會介紹佢哋之間有咩分別同特殊之處。

網上青年支援隊

社署資助唔同嘅機構設立網上青年支援隊,為未必接受到傳統主流服務嘅6至24歲邊緣同隱蔽青少年服務,透過網絡接觸同聯繫佢哋,如果有心事可以預約同專業社工傾計,同埋參加佢哋嘅活動放鬆身心㗎。

臨床心理學家資料服務

臨床心理學家提供臨床心理服務,例如評估和不同實證為本嘅療法,一般為免費或受資助服務,需要社工、醫生等專業人士轉介。如果有需要就自己聯絡以下機構了解詳情喇。

網上聊天室/諮詢服務

知道而家嘅青年人未必想開口講自己嘅心事,而家坊間亦有唔同嘅網上聊天室,同埋唔同嘅支援隊俾青年人係網上講自己心事先,有需要再搵社工等專業人士幫手,有啲聊天室係24小時,喺夜闌人靜嘅晚上孤獨一個都有人做你嘅樹窿㗎。

賽馬會平行心間計劃

呢個計劃係為12至24歲嘅青年度身訂造嘅一套身心靈健康服務,為受到初期情緒困擾的青年人提供早期介入同支援服務,並以創新嘅模式改變他們尋求協助嘅習慣。

熱線服務

呢啲熱線服務主要係提供一啲防止自殺嘅情緒支援,由初期主要服務大眾到近年開始有啲專為青年嘅熱線。

bottom of page