top of page

EMO治❤️‍🩹你的抑鬱症求助指南

一項研究顯示,有16.6%青少年受情緒困擾🤧,當中以抑鬱症最為普遍。當中近75%青少年冇接受任何形式嘅協助,其中原因包括不清楚求助途徑、自我批判等等😕。

有見及此,我哋想通過《Emo治❤️‍🩹:你的抑鬱症求助指南—家庭醫生篇》,將有關求助途徑話俾大家知。
最緊要係!🔥我哋想俾大家知道,求助並非軟弱🗣️,而係清晰自己需求嘅表現❤️‍🔥🤍🤎,更係邁向精神健康至關重要嘅第一步🔥✨。

希望可以通過呢本指南同大家係精神健康呢條路上同行 ❤️‍🩹。
bottom of page